About Us.

 

เกี่ยวกับเรา

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีนโยบายควบรวมบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เข้าด้วยกันเป็นบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (บริษัท NT) เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ซึ่งภายหลังการควบรวมสำเร็จได้ส่งผลให้ NT มีโครงสร้างพื้นฐานครบวงจรมากที่สุด และมีศักยภาพในการให้บริการโดยเฉพาะเรื่อง 5G และ ดาวเทียม ทั้งการนำเอาดิจิทัลมาให้บริการภาคการสาธารณสุข การเกษตร การคมนาคม โดย NT จะเป็นผู้รวบรวมบิ๊กดาต้าผ่าน 5G ที่ประมูลได้ ซึ่งจะเริ่มนำมาให้บริการภาคสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนกัน เพื่อประโยชน์ของประชาชน และประเทศชาติสูงสุดเป็นสำคัญ จึงส่งผลให้บริษัท แคทบัซซ์ ทีวี จำกัด ซึ่งเดิมเป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยมีบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้น จะกลายไปเป็นเป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (บริษัท NT) โดยที่บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (บริษัท NT) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่แทน และบริษัท แคทบัซซ์ ทีวี จำกัด จึงได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อใหม่ให้สอดคล้องกับบริษัทแม่ เป็น บริษัท เอ็นที ไอบัซซ์ จำกัด (NT iBUZZ)